Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BMHVD

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd:

a: BMHVD: Beschikbaarheidsmonitor Hulpverleningsdiensten te Scherpenzeel (Burgemeester H. van Konijnenburglaan 7);
b: programmatuur: standaard programmatuur inclusief software van BMHVD;
c: gebruiker: de natuurlijke of (rechts)persoon die de overeenkomst met BMHVD ten aanzien van de programmatuur sluit en als zodanig bij BMHVD geregistreerd is;
d: licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen BMHVD en gebruiker inzake het gebruiksrecht van de programmatuur.

Artikel 2: aanbieding en overeenkomst
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BMHVD goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren.

2.Een aanbieding of (prijs)opgave bindt BMHVD niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. BMHVD is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3: prijs en betaling
1.Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.Betaling door gebruiker aan BMHVD dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in euro’s, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat gebruiker zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. BMHVD behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

3.Bij te late betaling is gebruiker door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal gebruiker vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van BMHVD daaronder begrepen – die BMHVD moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door gebruiker, zijn voor rekening van gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten van BMHVD worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 4: gebruiksrecht
1.Indien BMHVD aan gebruiker gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, dan gelden daarbij de bepalingen als neergelegd in de licentieovereenkomst.

2.Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (reverse engineering), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud
1.Alle door BMHVD krachtens een overeenkomst aan gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van BMHVD totdat alle bedragen die gebruiker verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden volledig aan BMHVD zijn voldaan. Ongeacht het vorenstaande zal geen enkele titel of eigendomsrecht op de programmatuur aan de gebruiker worden overgedragen.

2.Indien op door BMHVD krachtens een overeenkomst aan gebruiker geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient gebruiker BMHVD hiervan terstond op de hoogte te stellen. De gebruiker dient bij een eventuele beslag, bij een ten aanzien van gebruiker verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement of toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van gebruiker onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van BMHVD.

Artikel 6: medewerking door gebruiker
1.Gebruiker realiseert zich dat het operationeel houden van de programmatuur een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient gebruiker zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met BMHVD gesloten licentieovereenkomst. Gebruiker zal BMHVD steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

2.Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de programmatuur en van de door BMHVD te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig – in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten – maken van reservekopieën van databestanden. Ook zal gebruiker door BMHVD aan gebruiker verstrekte nieuwe updates, upgrades, versies en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen, of behoudens in gevallen door de programmatuur aangegeven bestanden anderszins aan te passen.

3.Indien is overeengekomen, dat gebruiker materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, dienen deze te voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4.Indien de voor de uitvoering van de licentieovereenkomst noodzakelijke informatie van gebruiker, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van BMHVD is gesteld of gebruiker op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens BMHVD voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van BMHVD leiden en kunnen extra kosten aan gebruiker in rekening worden gebracht.

5.In de gevallen dat medewerkers van BMHVD ten kantore van gebruiker werkzaamheden verrichten, zal gebruiker ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Gebruiker zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Gebruiker brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die BMHVD daaraan kan verbinden.

Artikel 7: inspectie en klachten
1.Klachten dienen door gebruiker binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie schriftelijk aan BMHVD te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele – uit een gebrek voortvloeiende – aansprakelijkheid is altijd beperkt tot datgene wat in artikel 9 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

2.Gebruiker is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor BMHVD te vermijden. Gebruiker zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan BMHVD de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat gebruiker niet vrij producten aan BMHVD te retourneren voordat BMHVD hiermee heeft ingestemd.

Artikel 8: leveringstermijnen
1.Alle door BMHVD genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de licentieovereenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BMHVD en gebruiker zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

2.Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor gebruiker. BMHVD is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 9: aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van BMHVD is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door BMHVD afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag van het eigen risico.

2.Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BMHVD jegens gebruiker beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de licentieovereenkomst met gebruiker gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW. Indien en voorzover de licentieovereenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal BMHVD nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over de zes maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door BMHVD verleende crediteringen.

3.BHMVD is niet aansprakelijk voor:
a.bij gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens gebruiker aan BMHVD;
b.bij gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door BMHVD ingeschakelde hulppersonen (werknemers van BMHVD daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met BMHVD verbonden organisatie;
c.bij gebruiker of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

4.De aansprakelijkheid van BMHVD voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door BMHVD gesloten verzekeringsovereenkomst terzake wordt uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag van het eigen risico.

5.Gebruiker is gehouden BMHVD schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de licentieovereenkomst.

6.De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van BMHVD, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van gebruiker, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BMHVD.

Artikel 10: garantie
1.Behoudens de in de licentieovereenkomst genoemde garanties geeft BMHVD geen verdere garanties ten aanzien van de programmatuur, documentatie of andere materialen of de diensten verricht voor gebruiker.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
1.Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan BMHVD of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

2.Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van BMHVD te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

3.Het is BMHVD toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele of industriële eigendom op de programmatuur of materialen.

Artikel 12: overmacht

1.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van BMHVD, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend als overmacht.

Artikel 13: telecommunicatie
1.Bij de programmatuur van BMHVD wordt gebruik gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten. BMHVD is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. Evenmin is BMHVD aansprakelijk voor enig hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen
1.De overeenkomsten tussen BMHVD en gebruiker worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

2.Alle geschillen welke tussen BMHVD en gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van een door BMHVD met gebruiker gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad en welke niet tot de competentie van de rechtbank, sector kanton, behoren.

3.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door BMHVD uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 15: slotbepalingen
1. Gebruiker erkent dat de rechten die hem onder de licentieovereenkomst zijn verleend persoonlijk zijn en gerelateerd zijn aan het kostbare intellectuele eigendom en de bedrijfsgeheimen van BMHVD. Gebruiker stemt er mee in dat hij zijn rechten onder de licentieovereenkomst niet zal overdragen of daaraan zijn medewerking zal verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMHVD en dat elke poging tot een dergelijke overdracht zonder toestemming van BMHVD zonder effect zal zijn.

2.Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door BMHVD zijn vastgelegd.

3.Het is BMHVD toegestaan haar rechten en verplichtingen onder de licentieovereenkomst over te dragen aan een andere partij.

4.Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet bindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de bindendheid van de overige bepalingen.

5.Geen enkele vertraging of verzuim van BMHVD om enig recht onder de licentieovereenkomst jegens gebruiker geldend te maken, zal worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van gebruiker. Geen enkele afstand van enig recht onder de licentieovereenkomst door een der partijen, zal tot gevolg hebben dat deze partij in een volgend geval ook afstand van haar recht zal of moet doen.

6.BMHVD heeft het recht om de naam van gebruiker op te nemen in de lijst van BMHVD klanten.

Versie April 2016

Laatste nieuws